Священное Писание

1. И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания храма.
1. Et egressus Iesus de templo ibat, et accesserunt discipuli eius, ut ostenderent ei aedificationes templi;
2. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено.
2. ipse autem respondens dixit eis: “ Non videtis haec omnia? Amen dico vobis: Non relinquetur hic lapis super lapidem, qui non destruetur ”.
3. Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?
3. Sedente autem eo super montem Oliveti, accesserunt ad eum discipuli secreto dicentes: “ Dic nobis: Quando haec erunt, et quod signum adventus tui et consummationis saeculi? ”.
4. Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас,
4. Et respondens Iesus dixit eis: “ Videte, ne quis vos seducat.
5. ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: "Я Христос", и многих прельстят.
5. Multi enim venient in nomine meo dicentes: “Ego sum Christus”, et multos seducent.
6. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец:
6. Audituri enim estis proelia et opiniones proeliorum. Videte, ne turbemini; oportet enim fieri, sed nondum est finis.
7. ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам;
7. Consurget enim gens in gentem, et regnum in regnum, et erunt fames et terrae motus per loca;
8. все же это — начало болезней.
8. haec autem omnia initia sunt dolorum.
9. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое;
9. Tunc tradent vos in tribulationem et occident vos, et eritis odio omnibus gentibus propter nomen meum.
10. и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга;
10. Et tunc scandalizabuntur multi et invicem tradent et odio habebunt invicem;
11. и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих;
11. et multi pseudoprophetae surgent et seducent multos.
12. и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь;
12. Et, quoniam abundavit iniquitas, refrigescet caritas multorum;
13. претерпевший же до конца спасется.
13. qui autem permanserit usque in finem, hic salvus erit.
14. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.
14. Et praedicabitur hoc evangelium regni in universo orbe in testimonium omnibus gentibus; et tunc veniet consummatio.
15. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, — читающий да разумеет, —
15. Cum ergo videritis abominationem desolationis, quae dicta est a Daniele propheta, stantem in loco sancto, qui legit, intellegat:
16. тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы;
16. tunc qui in Iudaea sunt, fugiant ad montes;
17. и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего;
17. qui in tecto, non descendat tollere aliquid de domo sua;
18. и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои.
18. et, qui in agro, non revertatur tollere pallium suum.
19. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни!
19. Vae autem praegnantibus et nutrientibus in illis diebus!
20. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу,
20. Orate autem, ut non fiat fuga vestra hieme vel sabbato:
21. ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет.
21. erit enim tunc tribulatio magna, qualis non fuit ab initio mundi usque modo neque fiet.
22. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни.
22. Et nisi breviati fuissent dies illi, non fieret salva omnis caro; sed propter electos breviabuntur dies illi.
23. Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, — не верьте.
23. Tunc si quis vobis dixerit: “Ecce hic Christus” aut: “Hic”, nolite credere.
24. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.
24. Surgent enim pseudochristi et pseudoprophetae et dabunt signa magna et prodigia, ita ut in errorem inducantur, si fieri potest, etiam electi.
25. Вот, Я наперед сказал вам.
25. Ecce praedixi vobis.
26. Итак, если скажут вам: "вот, Он в пустыне", — не выходите; "вот, Он в потаенных комнатах", — не верьте;
26. Si ergo dixerint vobis: “Ecce in deserto est”, nolite exire; “Ecce in penetralibus”, nolite credere;
27. ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого;
27. sicut enim fulgur exit ab oriente et paret usque in occidentem, ita erit adventus Filii hominis.
28. ибо, где будет труп, там соберутся орлы.
28. Ubicumque fuerit corpus, illuc congregabuntur aquilae.
29. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются;
29. Statim autem post tribulationem dierum illorum, sol obscurabitur, et luna non dabit lumen suum, et stellae cadent de caelo, et virtutes caelorum commovebuntur.
30. тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою;
30. Et tunc parebit signum Filii hominis in caelo, et tunc plangent omnes tribus terrae et videbunt Filium hominis venientem in nubibus caeli cum virtute et gloria multa;
31. и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их.
31. et mittet angelos suos cum tuba magna, et congregabunt electos eius a quattuor ventis, a summis caelorum usque ad terminos eorum.
32. От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето;
32. Ab arbore autem fici discite parabolam: cum iam ramus eius tener fuerit, et folia nata, scitis quia prope est aestas.
33. так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях.
33. Ita et vos, cum videritis haec omnia, scitote quia prope est in ianuis.
34. Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все сие будет;
34. Amen dico vobis: Non praeteribit haec generatio, donec omnia haec fiant.
35. небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.
35. Caelum et terra transibunt, verba vero mea non praeteribunt.
36. О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один;
36. De die autem illa et hora nemo scit, neque angeli caelorum neque Filius, nisi Pater solus.
37. но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого:
37. Sicut enim dies Noe, ita erit adventus Filii hominis.
38. ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег,
38. Sicut enim erant in diebus ante diluvium comedentes et bibentes, nubentes et nuptum tradentes, usque ad eum diem, quo introivit in arcam Noe,
39. и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, — так будет и пришествие Сына Человеческого;
39. et non cognoverunt, donec venit diluvium et tulit omnes, ita erit et adventus Filii hominis.
40. тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется;
40. Tunc duo erunt in agro: unus assumitur, et unus relinquitur;
41. две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется.
41. duae molentes in mola: una assumitur, et una relinquitur.
42. Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет.
42. Vigilate ergo, quia nescitis qua die Dominus vester venturus sit.
43. Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего.
43. Illud autem scitote quoniam si sciret pater familias qua hora fur venturus esset, vigilaret utique et non sineret perfodi domum suam.
44. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий.
44. Ideo et vos estote parati, quia, qua nescitis hora, Filius hominis venturus est.
45. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время?
45. Quis putas est fidelis servus et prudens, quem constituit dominus supra familiam suam, ut det illis cibum in tempore?
46. Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так;
46. Beatus ille servus, quem cum venerit dominus eius, invenerit sic facientem.
47. истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его.
47. Amen dico vobis quoniam super omnia bona sua constituet eum.
48. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой,
48. Si autem dixerit malus servus ille in corde suo: “Moram facit dominus meus venire”,
49. и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, —
49. et coeperit percutere conservos suos, manducet autem et bibat cum ebriis,
50. то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает,
50. veniet dominus servi illius in die, qua non sperat, et in hora, qua ignorat,
51. и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами; там будет плач и скрежет зубов.
51. et dividet eum partemque eius ponet cum hypocritis; illic erit fletus et stridor dentium.