Священное Писание

1. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху.
1. Tunc simile erit regnum caelorum decem virginibus, quae accipientes lampades suas exierunt obviam sponso.
2. Из них пять было мудрых и пять неразумных.
2. Quinque autem ex eis erant fatuae, et quinque prudentes.
3. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла.
3. Fatuae enim, acceptis lampadibus suis, non sumpserunt oleum secum;
4. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих.
4. prudentes vero acceperunt oleum in vasis cum lampadibus suis.
5. И как жених замедлил, то задремали все и уснули.
5. Moram autem faciente sponso, dormitaverunt omnes et dormierunt.
6. Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему.
6. Media autem nocte clamor factus est: “Ecce sponsus! Exite obviam ei”.
7. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои.
7. Tunc surrexerunt omnes virgines illae et ornaverunt lampades suas.
8. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут.
8. Fatuae autem sapientibus dixerunt: “Date nobis de oleo vestro, quia lampades nostrae exstinguuntur”.
9. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе.
9. Responderunt prudentes dicentes: “Ne forte non sufficiat nobis et vobis, ite potius ad vendentes et emite vobis”.
10. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились;
10. Dum autem irent emere, venit sponsus, et quae paratae erant, intraverunt cum eo ad nuptias; et clausa est ianua.
11. после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам.
11. Novissime autem veniunt et reliquae virgines dicentes: “Domine, domine, aperi nobis”.
12. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас.
12. At ille respondens ait: “Amen dico vobis: Nescio vos”.
13. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий.
13. Vigilate itaque, quia nescitis diem neque horam.
14. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое:
14. Sicut enim homo peregre proficiscens vocavit servos suos et tradidit illis bona sua.
15. и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился.
15. Et uni dedit quinque talenta, alii autem duo, alii vero unum, unicuique secundum propriam virtutem, et profectus est. Statim
16. Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов;
16. abiit, qui quinque talenta acceperat, et operatus est in eis et lucratus est alia quinque;
17. точно так же и получивший два таланта приобрел другие два;
17. similiter qui duo acceperat, lucratus est alia duo.
18. получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего.
18. Qui autem unum acceperat, abiens fodit in terra et abscondit pecuniam domini sui.
19. По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета.
19. Post multum vero temporis venit dominus servorum illorum et ponit rationem cum eis.
20. И, подойдя, получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них.
20. Et accedens, qui quinque talenta acceperat, obtulit alia quinque talenta dicens: “Domine, quinque talenta tradidisti mihi; ecce alia quinque superlucratus sum”.
21. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.
21. Ait illi dominus eius: “Euge, serve bone et fidelis. Super pauca fuisti fidelis; supra multa te constituam: intra in gaudium domini tui”.
22. Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них.
22. Accessit autem et qui duo talenta acceperat, et ait: “Domine, duo talenta tradidisti mihi; ecce alia duo lucratus sum”.
23. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.
23. Ait illi dominus eius: “Euge, serve bone et fidelis. Super pauca fuisti fidelis; supra multa te constituam: intra in gaudium domini tui”.
24. Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал,
24. Accedens autem et qui unum talentum acceperat, ait: “Domine, novi te quia homo durus es: metis, ubi non seminasti, et congregas, ubi non sparsisti;
25. и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое.
25. et timens abii et abscondi talentum tuum in terra. Ecce habes, quod tuum est”.
26. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал;
26. Respondens autem dominus eius dixit ei: “Serve male et piger! Sciebas quia meto, ubi non seminavi, et congrego, ubi non sparsi?
27. посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью;
27. Oportuit ergo te mittere pecuniam meam nummulariis, et veniens ego recepissem, quod meum est cum usura.
28. итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов,
28. Tollite itaque ab eo talentum et date ei, qui habet decem talenta:
29. ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет;
29. omni enim habenti dabitur, et abundabit; ei autem, qui non habet, et quod habet, auferetur ab eo.
30. а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!
30. Et inutilem servum eicite in tenebras exteriores: illic erit fletus et stridor dentium”.
31. Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей,
31. Cum autem venerit Filius hominis in gloria sua, et omnes angeli cum eo, tunc sedebit super thronum gloriae suae.
32. и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов;
32. Et congregabuntur ante eum omnes gentes; et separabit eos ab invicem, sicut pastor segregat oves ab haedis,
33. и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую.
33. et statuet oves quidem a dextris suis, haedos autem a sinistris.
34. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира:
34. Tunc dicet Rex his, qui a dextris eius erunt: “Venite, benedicti Patris mei; possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi.
35. ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня;
35. Esurivi enim, et dedistis mihi manducare; sitivi, et dedistis mihi bibere; hospes eram, et collegistis me;
36. был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.
36. nudus, et operuistis me; infirmus, et visitastis me; in carcere eram, et venistis ad me”.
37. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?
37. Tunc respondebunt ei iusti dicentes: “Domine, quando te vidimus esurientem et pavimus, aut sitientem et dedimus tibi potum?
38. когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?
38. Quando autem te vidimus hospitem et collegimus, aut nudum et cooperuimus?
39. когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?
39. Quando autem te vidimus infirmum aut in carcere et venimus ad te?”.
40. И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.
40. Et respondens Rex dicet illis: “Amen dico vobis: Quamdiu fecistis uni de his fratribus meis minimis, mihi fecistis”.
41. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его:
41. Tunc dicet et his, qui a sinistris erunt: “Discedite a me, maledicti, in ignem aeternum, qui praeparatus est Diabolo et angelis eius.
42. ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня;
42. Esurivi enim, et non dedistis mihi manducare; sitivi, et non dedistis mihi potum;
43. был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня.
43. hospes eram, et non collegistis me; nudus, et non operuistis me; infirmus et in carcere, et non visitastis me”.
44. Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?
44. Tunc respondebunt et ipsi dicentes: “Domine, quando te vidimus esurientem aut sitientem aut hospitem aut nudum aut infirmum vel in carcere et non ministravimus tibi?”.
45. Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне.
45. Tunc respondebit illis dicens: “Amen dico vobis: Quamdiu non fecistis uni de minimis his, nec mihi fecistis”.
46. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.
46. Et ibunt hi in supplicium aeternum, iusti autem in vitam aeternam ”.